Šnjegota: Smiriti tenzije, izvještaj urađen u skadu sa zakonom

460

Povodom brojnih komentara i različitih stavova nakon objavljenog revizorskog izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji, u kojim je vlast tražila smjenu glavnog revizora Duška Šnjegote, a lider SDS- Vukota Govedarica poručio da je spreman da se ”potuče u parlamentu Republike Srpske” da bi spriječio smjenu glavnog revizora, oglasio se i Šnjegota.

On je pozvao na smirivanje tenzija kao, ali i istakao da je izvještaj urađen profesionalno i u skladu sa zakonom.

Saopštenje Duška Šnjegote prenosimo u cjelini:

Povodom brojnih komentara i različitih stavova nakon objavljenog revizorskog izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja (KFI) za 2016. godinu, za korisnike budžeta Republike Srpske, javnost Republike Srpske obavještavamo o sljedećem.

Ova finansijska revizija je, kao i sve dosad urađene, provedena u skladu sa Zakonom o reviziji javnog sektora Republike Srpkse i profesionalnim revizorskim standardima koje svaka vrhovna revizorska institucija u svijetu koristi u svom svakodnevnom radu, a čija primjena je propisana zakonom koji se primjenjuje u Republici Srpskoj. Izvještaj o provedenoj reviziji sačinjen je i objavljen u roku utvrđenom zakonom i u skladu sa zakonski utvrđenim procedurama.

Sa aspekta primijenjene revizorske metodologije u njegovoj izradi, načina izvještavanja i ukazivanja na utvrđene propuste i nedostatke, te davanja revizorskih preporuka i sl., ne postoji bilo kakva specifičnost ili razlika u odnosu na bilo koji drugi dosad objavljeni revizorski izvještaj. Da je to tako najbolje pokazuju prethodni revizorski izvještaji, posebno oni koji se i u prethodnim godinama odnose na Konsolidovani finansijski izvještaj (KFI) za korisnike budžeta Republike Srpske. Svi ti izvještaji su objavljeni na zvaničnom sajtu Glavne službe za reviziju (www.gsr-rs.org)[1], te upućujemo zainteresovane da se upoznaju sa njihovim sadržajem.

U vezi sa navedenim, posebno je značajno napomenuti da prilikom revizije KFI za korisnike budžeta Republike Srpske u prethodnim godinama, iako su revizori u svojim izvještajima ukazivali na iste ili slične probleme kao i u izvještaju za 2016. godinu, nije bilo nikakvih negativnih komentara u pogledu kvaliteta ili suštine revizorskih nalaza i preporuka, kako tokom rasprave o tim izvještajima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, tako ni u stručnoj i profesionalnoj javnosti. Stoga se logičnim nameće pitanje šta je pravi razlog ili osnov za negativne komentare koji su se mogli čuti prethodnih dana. Sigurni smo da ti razlozi ne mogu imati uporište u profesionalnim računovodstvenim ili revizorskim standardima, načelima i principima.

U vezi sa u javnosti iznesenim komentarima, koji nisu zasnovani na nalazima iz revizorskog izvještaja, želimo da i ovom prilikom kategorički demantujemo bilo kakvu političku opredijeljenost glavnog revizora i njegovog tima, odnosno Glavne službe za reviziju kao vrhovne revizorske institucije u Republici Srpskoj, kao i navodni pokušaj da se kroz tendenciozno izvještavanje, te saradnju sa predstavnicima pojedinih političkih opcija u Republici Srpskoj i BiH ili stranih organizacija vrši ucjena Vlade Republike Srpske ili bilo koje druge javne institucije u Republici Srpskoj, obmanjuje javnost i sl.

Koristimo priliku da sve strane koje su učestvovale ili namjeravaju da učestvuju u raspravi o načinu rada i funkcionisanja Glavne službe za reviziju pozovemo na smirivanje tenzija, te krajnje argumentovan i demokratski dijalog o svim otvorenim pitanjima u vezi s tim. Ovaj dijalog moguće je organizovati i provesti isključivo u institucijama sistema, prije svega Narodnoj skupštini Republike Srpske i njenim ovlašćenim tijelima, jer Narodna skupština, kao najviši zakonodavni organ, obezbjeđuje sve neophodne materijalne i druge pretpostavke za rad Glavne službe za reviziju, razmatra njene godišnje izvještaje o radu kao i pojedine revizorske izvještaje, uključujući i izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji KFI za korisnike budžeta Republike Srpske, određuje uslove za to i postavlja i razrješava glavnog revizora i njegovog zamjenika i dr.

Napominjemo da bi u svakoj mogućoj varijanti raspleta aktuelnih događaja u narednom periodu, na prvom mjestu trebalo imati potrebu da se očuvaju profesionalni ugled i dignitet koje je Glavna služba za reviziju nesporno stekla kroz svoje dugogodišnje profesionalno djelovanje, ne samo u Republici Srpskoj već i na mnogo širem regionalnom i međunarodnom planu. U tom smislu, Glavna služba za reviziju je svakako važnija od bilo kog glavnog revizora, te je neophodno osigurati sve neophodne pretpostavke za njeno nesmetano funkcionisanje u narednom periodu u kontinuitetu, u skladu sa zakonom i profesionalnim revizorskim standardima.

Posebno naglašavamo temeljne principe na kojima se zasniva funkcionisanje bilo koje vrhovne revizorske institucije u svijetu, a to su nezavisnost i sloboda od bilo kakvog političkog uticaja i uplitanja u njihov rad. Ovi principi su snažno promovisani i uključeni u Ustave brojnih zemalja (u našem neposrednom okruženju, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i dr.), zakone kojima se reguliše osnivanje i rad vrhovnih revizorskih institucija, te brojne rezolucije i deklaracije na međunarodnom nivou, uključujući i one usvojene od strane Ujedinjenih nacija. Štiteći nezavisnost i funkcionalnost Glavne službe za reviziju, kao posebno značajne javne institucije u Republici Srpskoj, štite se i Republika Srpska i njen ustavno pravni poredak.

Stoga, još jednom podsjećamo da se naš rad i funkcionisanje, uključujući i komunikaciju sa javnošću u najširem smislu te riječi, mogu i moraju odvijati isključivo na osnovu profesionalnih standarda, načela i principa, te profesionalnih i stručnih rasprava po bilo kom relevantnom pitanju, a nikako na osnovu uplitanja glavnog revizora ili angažovanog revizorskog osoblja u političke rasprave i ocjene. U tom smislu, pozivamo sve relevantne strane da nam se, ako to smatraju za shodno, obrate u cilju pojašnjenja bilo kog eventualno nejasnog ili nedovoljno precizno iznesenog stava u bilo kom od naših izvještaja, kako bismo na najbolji mogući način otklonili sve nejasnoće i dileme koje postoje ili mogu da postoje u vezi s tim.

Takođe, napominjemo da će revizorski izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji KFI za korisnike budžeta Republike Srpske biti predmetom rasprave u Narodnoj skupštini i to će svakako biti najbolja prilika da se iznesu ocjene i stavovi u pogledu njegovog kvaliteta i sadržaja.

(ATV)

PODIJELI

Ostavi komentar

Unesite vaš komentar!
Unesite ime!